általános szerződési feltételek

PREAMBULUM

A jelen Általános Szerződési Feltétek– a továbbiakban: “Általános Szerződési Feltételek”, vagy „ÁSZF” – az ADVERSIO Zrt. üzleti tevékenységének keretét rögzítik, és az ADVERSIO Zrt. és az őt reklámtevékenységgel megrendelő (az ÁSZF szerinti MHFÉ, vagy reklámközvetítői, vagy reklámozói minőségben eljáró) természetes vagy jogi személy közti megállapodás alapját és részét képezik.

Az “Általános Szerződési Feltételek” az ADVERSIO Zrt. által a Megrendelő részére biztosított digitális hirdető objektumra irányadóak.

A Megrendelő a Hirdetési ASZF aláírásával egyben tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy – amennyiben a felek közti szerződés, illetve szerződésmódosítás nem tartalmaz részben vagy egészben ellentétes rendelkezést – a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az ADVERSIO Zrt. és közte létrejövő szerződés/szerződésmódosítás részét képezik. 

A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek és a felek közti szerződés/szerződésmódosítás rendelkezései eltérnek egymástól, illetve ellentmondásosak, a felek közötti szerződés/szerződésmódosítás rendelkezései az irányadóak.

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

ADVERSIO Zrt.:

ADVERSIO Zrt. reklám- és marketing célú megjelenítésre alkalmas kül- és beltéri digitális hirdetőeszközök kitelepítését és üzemeltetést végzi, mely hirdetőeszközeivel környezetbarát módon, társadalmi felelősségvállalás mellett, letisztult és elegáns dizájnnal, látványos, időzíthető, univerzális és költséghatékony digitalis okosfelületeken  (FullHD LCD táblák, LED falak) megjeleníthető reklámidő kiértékesítését végzi reklám megjelenítése céljából, piaci szereplők, mint Megrendelők számára.

Megrendelő:

Az ÁSZF szerinti MHFÉ, vagy reklámközvetítői, vagy reklámozói minőségben eljáró természetes személyt/jogi személyt is, kivéve, ha az ÁSZF vonatkozó rendelkezése egyértelműen rögzíti, hogy az adott rendelkezést mely minőségben eljáró szervezetre/személyre kell alkalmazni.

Megjelenítő eszköz:

A digitális marketing/reklám és egyéb tartalom-megjelenítésre alkalmas eszköz mely kijelzővel rendelkezik és annak segítségével közvetíti a hirdetői tartalmat a célközönség felé. (FullHD LCD táblák, LED falak)

Megjelenítő csoport:

Több megjelenítőből álló – lokáció, típus, és/vagy egyéb szempont alapján összeállított – részhálózati-csoport melynek megjelenítőin azonos hirdetői tartalom jeleníthető meg és az ehhez kapcsolódó hirdetési csomagokat összevontan, csoportosítva értékesítjük.

Hirdetői kampány:

Az adott hónapban az ügyfél által vásárolt hirdetési csomaghoz tartozó, a médiahálózat eszközein megjeleníteni kívánt hirdetői tartalmat vagy tartalmakat kampánynak nevezezzük.

Standard hirdetői tartalom:

A standard hirdetői tartalom, melyek betöltésenként 10mp időtartamban jelenítenek meg a digitális reklámeszközök. Hirdetői tartalom lehet:

– Állókép

– Videó (hang nélkül)

– Vagy shuffle tartalomcsomag mely állóképet és videót is tartalmazhat

Shuffle tartalomcsomag:

A shuffle tartalomcsomag használata esetén minden betöltés alkalmával egymás után más- más, a tartalomcsomagban elhelyezett kép vagy videó jelenik meg egyenlő arányban.

Hirdetési csomag:

Egy darab hirdetési csomag összesen az adott nap 24 órájából 1 óra (60 perc)/nap megjelenési időtartamot foglal magába az adott megjelenítőn vagy az adott megjelenítő-csoport minden eszközére vonatkoztatva egy teljes naptári hónapon keresztül. A hirdetési csomagba foglalt napi megjelenési időtartam megoszlása (standard hosszúságú hirdetői tartalom esetén)360 x 10mp hirdetés-megjelenés/nap/eszköz az adott megjelenítőn és/vagy az adott megjelenítő csoport minden eszközén, a többi hirdetői tartalommal időarányosan váltakozva. Egy adott hirdetési csomagot egy darab hirdetői kampányhoz lehet felhasználni mely tartalmazhat egy darab képet vagy egy darab videót vagy egy darab shuffle tartalomcsomagot.

Reklámérték-besorolások:

– Standard  

– Plus 

– Premium

– Összevont

Hirdetési csomag:

Hirdetési csomag típusai: Standard/Plus/Premium/Összevont

Hirdetési szerződés:

Felek között létrejövő szerződés, mely egy/ három / hat / tizenkét hónap  határozott időtartamra köthető.

Hirdetési felület:

A ADVERSIO Zrt. által kihelyezett digitális reklámozásra alkalmas eszköz megjelenítő felület, mely lehet LCD kijelző vagy LED fal.

Megrendelés:

Jognyilatkozat, mellyel a Megrendelő kötelezettséget vállal arra – ha az ADVERSIO Zrt. visszaigazolása révén a felek között a szerződés létrejön – az érintett Hirdetési Csomaghoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat igénybe veszi és az ellenértéküket az ADVERSIO Zrt. részére megfizeti.

Foglalás: 

A Hirdetési felület előzetes biztosítása a Megrendelő részére, mely során az ajánlati kötöttségben megjelölt időtartam alatt az ADVERSIO Zrt. vállalja, hogy az adott Hirdetési felületet meghatározott idősávját más részére nem szolgáltatja, azt a Megrendelőnek fenntartja. A Megrendelő a Foglalás időtartama alatt adhatja le megrendelését az adott Hirdetési felületre és időtartamra, előre. Amennyiben a Megrendelő a foglalás időtartama alatt nem küld az ADVERSIO Zrt. részére szabályszerű megrendelést, akkor az ADVERSIO Zrt. jogosult az érintett Hirdetési felületet és idősávot harmadik személynek adni. Ez okból a Megrendelő semmilyen igénnyel nem fordulhat az ADVERSIO Zrt. felé. 

Technikai Specifikáció:

A 2. számú mellékletben rögzített technikai jellemzők összessége.

Településképi Tv.:

 a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Településképi Végrh.r.:

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Kormányrendelet

Településképi Listaár:

a Településképi Tv., valamint a Teleülésképi Végrh.r. szerinti listaár

Reklámtörvény:

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Reklámközvetítő:

a Reklámtörvény 3 § i) pontjában meghatározott személy, vagy szervezet

MHFÉ, vagy médiahirdetésifelület-értékesítő:

a Reklámtörvény 3. § s) pontjában meghatározott személy, vagy szervezet.

 1. AJÁNLAT, AJÁNLATKÉRÉS, MEGRENDELÉS

Megrendelő ajánlatkérésére az ADVERSIO Zrt. két munkanapon belül írásban (ajánlott levélben, vagy email-en) ajánlatot ad, amennyiben a Megrendelő az ADVERSIO Zrt. rendelkezésére bocsát a foglaláshoz, illetve a megrendeléshez szükséges minden adatot, dokumentumot, egyéb információt, ideértve a Településképi Tv., valamint a Településképi Végrh.r., vagy egyéb jogszabály miatt elvárt információt, dokumentumot, nyilatkozatot.

A Megrendelő az ajánlatkérésben köteles megadni, hogy a reklámot kinek az érdekében teszi közzé (ki minősül reklámozónak, a továbbiakban: reklámozó). Amennyiben az adott reklámot több személy – reklámozó – érdekében teszik közzé – függetlenül attól, hogy a hirdetési díjakat ki állja –, akkor a Megrendelő köteles ezt is megjelölni. A jelen ÁSZF alkalmazásában reklámozónak minősül az is – és így a Megrendelőnek ajánlatkérésében meg kell jelölni -,

– akinek a logója, cégneve, védjegye, termékének, szolgáltatásának bármilyen formában történő megjelenítése – például a termékéről, szolgáltatásról szóló szöveg, kép stb. – legalább eléri a teljes hirdetési felület 10 %-át, illetve

– aki a Településképi Végrh.r. 8/D § (1) bekezdése alapján, az ott meghatározott körben és feltételek szerint reklámozónak minősül.

A Megrendelő az ajánlatkérésben egyértelműen köteles jelölni, ha az általa bejelentett reklámozó a Településképi Végrh.r. 8/D § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. Abban az esetben, ha ezen reklámozó az ajánlatkéréssel érintett hirdetési szolgáltatás kapcsán a Településképi Tv. 11/G § (5) bekezdése szerinti mentességet élvez, úgy a Megrendelő – választása szerint – az ajánlatkéréssel együtt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan maga köteles erről nyilatkozni a ADVERSIO Zrt. felé, vagy köteles a reklámozónak a mentességre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát csatolni az ajánlatkéréshez – email esetén, mindkét esetben annak scannelt példányát).

 A reklámozó személyét az ajánlatkiadást követően csak a ADVERSIO Zrt. kifejezett engedélyével lehet módosítani.

A felek rögzítik, hogy az ADVERSIO Zrt. megtagadhatja az ajánlata kiadását, ha:

– bármely feltüntetett reklámozónak az ADVERSIO Zrt. felé bruttó 500.000.- Ft összeget meghaladó lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn

– a kampány lebonyolítása bármilyen formában rontaná az ADVERSIO Zrt. üzleti jóhírét – az ADVERSIO Zrt. számára – a minden reklámozóra egységesen alkalmazott – üzletpolitikai célok miatt nem lehetséges ajánlat kiadása

– a Megrendelő korábbi magatartása/mulasztása miatt az ADVERSIO Zrt. úgy ítéli meg, hogy a Megrendelővel az üzleti kapcsolat létesítése/fenntartása nem lehetséges

– a jelen ÁSZF-ben nevesített egyéb esetekben.

Az ADVERSIO Zrt. az ajánlatát az ajánlaton szereplő időpontig tartja fenn, ezt követően ajánlati kötöttségét kifejezetten kizárja.

Az ajánlatok esetén az ajánlat – ellenkező rendelkezés hiányában – egyben Foglalást is keletkeztet. A Foglalás – és egyben ajánlati kötöttség – időtartama az ajánlaton szereplő időpont. Az ADVERSIO Zrt. vállalja, hogy az ajánlatban megjelölt Hirdetési felületen lévő idősávot a Foglalás időtartama alatt harmadik személy részére nem értékesíti.

A felek rögzítik, hogy az ajánlattól eltérő megrendelés esetén az eltérés csak akkor válik a szerződés részévé, ha az ADVERSIO Zrt. az eltérést kifejezetten, írásban elfogadja. Amennyiben a visszaigazolás az eltérés elfogadását kifejezetten nem tartalmazza, akkor az eltérés nem válik a szerződés részévé, még írásbeli visszaigazolás esetén sem.

A Megrendelő tájékoztatás kérése, illetve az ADVERSIO Zrt. arra adott válasza nem minősül ajánlatnak, így azzal kapcsolatban az ADVERSIO Zrt. részéről ajánlati kötöttség sem keletkezik.

Amennyiben a Megrendelő új ügyfél, köteles az ADVERSIO Zrt. részére a megállapodáshoz minden azonosító adatot megadni (név/cégnév, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám, illetve minden egyéb, az ADVERSIO Zrt. által kért adat), amennyiben korábban már volt a felek között szerződéses kapcsolat, úgy a felek közötti legutolsó szerződéses kapcsolatot követően megváltozott adatokat kell a Megrendelőnek megadnia.

Amennyiben a Megrendelő valamely más személy képviseletében jár el – ideértve azt az esetet is, ha a reklámközvetítő minőségben eljáró Megrendelő és a reklámozó a reklámközvetítésre vonatkozó szerződésben abban állapodtak meg, hogy a reklámközvetítő képviseleti joga a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed -, akkor az általa képviselt személyt is azonosítania kell minden esetben az új ügyfelekre irányadó fenti adatokkal. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a képviseletre jogosító meghatalmazását, illetve ennek igazolására alkalmas egyéb dokumentumot, adatot a megrendeléssel/foglalással/megállapodással egyidejűleg az ADVERSIO Zrt. rendelkezésére bocsátani. A Meghatalmazás ki kell, terjedjen minden olyan jognyilatkozat megtételére, melyet a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony kapcsán a Megrendelőnekk/reklámozónak/meg kell tennie. Ennek hiányában az ADVERSIO Zrt. a megbízást/megrendelést/foglalást nem tudja elfogadni. Amennyiben a Megbízó MHFÉ-ként, vagy reklámközvetítőként jár el, úgy köteles a reklámozó következő adatait is minden esetben megadni az ajánlatkérésében, valamint a megrendelésében: név/cégnév, adószám.

 Amennyiben a reklámozói minőségben eljáró Megrendelő új ügyfél, úgy a fentieken túlmenően köteles az ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt scannelt példányát email útján megküldeni az ADVERSIO Zrt-nek. (A www.adversio.hu weboldalon is feltüntetett hello@adversio.hu email címre.) Amennyiben az új ügyfél elmulaszt eleget tenni ezen kötelezettségének, úgy azt legkésőbb az első ajánlatkéréséig köteles pótolni, ellenkező esetben az ADVERSIO Zrt. jogosult az ajánlatadást megtagadni.

Az MHFÉ/reklámközvetítő minőségben eljáró Megbízó köteles legkésőbb az első ajánlatkéréssel egyidejűleg az ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt scannelt példányát email útján megküldeni az ADVERSIO Zrt-nek, ennek hiányában a ADVERSIO Zrt. jogosult az ajánlatadást megtagadni. (A www.adversio.hu weboldalon is feltüntetett hello@adversio.hu email címre.)

A Megrendelő az ADVERSIO Zrt. ajánlatadását követően megrendelést adhat ajánlott levélben, vagy e-mailen. Az ajánlott levélben, illetve az e-mailen adott megrendelés esetén csak a megrendelés ADVERSIO Zrt. általi kifejezett írásbeli visszaigazolásával jön létre a felek közötti szerződés.

Visszaigazolás hiányában a felek között szerződés nem jön létre, kivéve, ha a felek a későbbiekben – akár ráutaló magatartással, és hirdetési anyag ADVERSIO Zrt. általi kihelyezése – másképp nem döntenek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hirdetési anyagot az ADVERSIO Zrt. értékesítőjének engedélye után a tartalomkezelő kéri be és veszi át egy feltöltési linken.

ADVERSIO Zrt. tahát kizárólag abban az esetben kezeli a Hirdetési anyagot, ha a Megrendelőnek már van elfogadottés visszaigazolt megrendelése. (E-mail esetén az olvasási igazolás nem alapoz meg érvényes foglalást/megrendelést).

A megrendelést az ADVERSIO Zrt. a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül írásban (ajánlott levélben vagy e-mailen) visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőn túl érkezik meg, de a Megrendelő két munkanapon belül nem jelzi, hogy a szerződés teljesítését nem szeretné, akkor a szerződés a felek között a határidő túllépés ellenére létrejön.

Csak az ajánlott levélben, e-mailben pdf csatolmányként elküldött – és aláírt –t ajánlatkérés, megbízás/megrendelés/foglalás érvényes.

A megbízás/megrendelés a visszaigazolásig csak az ADVERSIO Zrt. írásbeli jóváhagyásával módosítható, kivéve, ha a visszaigazolás két munkanapon belül nem került megküldésre. Ez esetben a késve érkező visszaigazolástól számított két munkanapon belül módosítható a megbízás/megrendelés.

A megbízások/megrendelések bármiféle módosítása – a jelen pontban foglalt keretekben – kizárólag írásos formában történhet.

A megrendelés megküldésével a Megrendelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen “Általános Szerződési Feltételek” rendelkezéseit (beleértve a pénzügyi rendelkezéseket is) azzal, hogy az abban foglaltak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte és azt kifejezetten elfogadta.

A megrendelés ADVERSIO Zrt. általi kifejezett visszaigazolását megelőző bármilyen Megbízói módosítás új ajánlatkérésnek minősül. Ebben az esetben a határidők újra indulnak.

A Megrendelő ezen jogával az ajánlat időtartama alatt élhet,  úgy hogy a részéről kijelölt Hirdetési felületekről és szabad idősávokról listát küld az ADVERSIO Zrt. részére. A kiválasztott Hirdetési felületek és megjelenési csomagok száma maximum az eredetileg igényelt Hirdetési felületek és idősávok számának felelhet meg, melytől a Megrendelő az ADVERSIO Zrt. előzetes hozzájárulása alapján eltérhet. Ez nem jelent azonban megrendelést, és nem kötelezi a Megrendelőt a megrendelésére, csak a kiajánlott és ezáltal Foglalt Hirdetési felületek és idősávok számának szűkítését jelenti. A Leválogatásban nem szereplő Hirdetési felületek és idősávokra az ADVERSIO Zrt. a Foglalást tovább nem tartja fenn.

Ha az ajánlat időtartama alatt a Megrendelő a pontos kiválasztásról nem nyilatkozik, akkor az ADVERSIO Zrt. jogosult a Leválogatást megtenni. 

A Leválogatásról történő nyilatkozat a Foglalási időt nem hosszabbítja meg. A Leválogatásról szóló nyilatkozat alakiságára egyebekben a Megrendelés alakiságára vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Leválogatásról szóló nyilatkozatot az ADVERSIO Zrt. külön igazolja vissza.

A kampányok megrendelési határideje – megrendelések leadási határideje – az ajánlatban rögzített foglalási időtartamok határidején belül esedékes. Amennyiben az egyes Foglalások fenntartási határidejében nem érkezik meg az írásbeli megrendelés, az ADVERSIO Zrt. a foglalt felületeket szabadon értékesítheti.

 1. KAMPÁNYLEBONYOLÍTÁS

Az ADVERSIO  Zrt. vállalja, hogy a Hirdetési felületekre a reklámok kihelyezését a technikai specifikációnak megfelelően, legjobb tudása szerint és határidőre teljesíti. A reklámkampányához kapcsolódóan a Megrendelő az ADVERSIO  Zrt-től minden a kampány lebonyolításához szükséges és a szakmában szokásos adatot megkap. 

A jelen pont alkalmazásában a műszaki minőség alatt azon jellemzőket – például a tartószerkezet, vagy a hirdetőeszköz esztétikai tulajdonságai stb. – kell érteni, melyek a reklám láthatóságát nem befolyásolják. 

A Megrendelő kártérítést akkor igényelhet, ha az ADVERSIO  Zrt. részéről szándékos, vagy az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító magatartásból/mulasztásból eredő hibás teljesítés történt. A teljesítéssel kapcsolatos esetleges kifogások csak a hirdetési időszak idején jelezhetőek a jelen ÁSZF – ben foglaltak szerint.

Kárigény csak határidőben jelzett teljesítési kifogás esetén érvényesíthető. A vis maior körülmények (ezen belül különösen: természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási behatások és ezek következtében kialakult szünet az áramellátásban, stb.) az ADVERSIO  Zrt.-t minden felelősség alól mentesítik, azonban ebben az esetben a Megrendelő a ADVERSIO  Zrt. által felajánlott lehetőségek közül, választása szerint arányos kompenzációra (időarányos díjvisszatérítés, új Hirdetési Felületek rendelkezésre bocsátása stb.) tarthat igényt.

Az ADVERSIO  Zrt. – amennyiben az irányadó jogszabályok kifejezetten és kógensen másképp nem rendelkeznek – teljeskörűen kizárja a következmény-károk, illetve közvetett károk vele szembeni érvényesítését.

A hirdetéshez szükséges reklámot a Megrendelő bocsátja az ADVERSIO  Zrt. rendelkezésére. A leadandó reklám részletes technikai előírásait a 2. számú mellékletbe rögzített Technikai Specifikáció és a jelen Általános Szerződési Feltétel tartalmazza. 

Az esetleges minőségből (különösen, de nem kizárólagosan: szín-, méret-, szöveg-, vágáshiba), illetve minden egyéb, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagból, eszközből, dokumentumból, tájékoztatásból adódó reklámért az ADVERSIO  Zrt. nem vállal felelősséget. Az ADVERSIO  Zrt. jogosult, de nem köteles a leadott nézőképeket, kreatív anyagokat összevetni, paramétereiket megvizsgálni. 

Az ADVERSIO  Zrt. köteles a reklámot a szerződésben/megrendelésben szereplő időszakon belül kihelyezni.

Amennyiben a kihelyezésnek a megfelelő feltételei nem állnak fenn (vis maior vagy egyéb technikai feltételek) akkor az ADVERSIO  Zrt. köteles az első lehetséges alkalommal teljesíteni a kihelyezést. 

Amennyiben a kampány megrendelése, szerződés megkötése nem történik meg a kampány kezdő időpontja előtt legalább 6 munkanappal, illetve a reklám hiánytalan és megfelelő rendelkezésre bocsátása nem történik meg a kampány kezdő időpontja előtt legalább 8 munkanappal, úgy ADVERSIO  Zrt. nem tudja teljesíteni a fenti határidőben történő kihelyezést, illetve külön technikai költség felszámolására jogosult (lásd 3.4. pont). Ebben az esetben az ADVERSIO  Zrt. teljesítési késedelme nem állapítható meg. A reklám kihelyezését kizárólag az ADVERSIO  Zrt. dolgozói, illetve alvállalkozói vagy megbízottjai végzik. Megrendelő kérése esetén a reklámok kihelyezését igazoló fotókat kizárólag erre irányuló külön megállapodás alapján, külön díj ellenében, külsős fotós felkérésével biztosítja a ADVERSIO  Zrt.

Az egy hónapot meghaladó kampányidőszak esetében, ha havonkénti új reklám kihelyezése szükséges, a reklámokat a Megrendelő határidőben a fentiek szerint köteles biztosítani. A havonkénti új reklám kihelyezésének költségeit nem kell a Megrendelőnek pluszban megfizetnie.

A szerződésben/megrendelésben rögzített számú reklámokat a kampány kezdete előtti 8. munkanap 17.00. órájáig kell az ADVERSIO  Zrt. értékesítője által küldött linken keresztül kell feltöltenie a Megrendelőnek.

Késedelmes átadás/megküldés következményeiért az ADVERSIO  Zrt. semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ugyanakkor a szerződött Hirdetési csomag szerinti díj kiszámlázására jogosul. Késedelmes reklámmegküldés esetén a megrendelés teljesítése a az átvételétől számított 5 (öt) munkanap. A késedelmes reklám kihelyezés nem vonja maga után a szerződés/megrendelés szerinti lejárati idejének – a reklá, hirdetőfelületen való tartásának – meghosszabbodását.

A reklámok átadása a tartalomkezelő által generált linken keresztül történik, melyet az ADVERSIO Zrt. értékesítője küld meg emailben a Megrendelőnek. A feltöltéshez az alábbi adatok megadása kötelező:

• Megrendelő és/vagy nevében eljáró személy neve és elérhetősége,

• A reklám megnevezése, ami által pontosan beazonosítható.

A reklámköltségek elemzésével foglalkozó intézmények kérésére az ADVERSIO Zrt. közölheti a Megbízó számára kihelyezett Hirdetések darabszámát, fajtáját, a Megbízó megnevezését, székhelyét kizárólag a reklámráfordítás felmérése céljából kivéve, ha a Megbízó ezzel ellentétes véleményét a megrendeléskor írásban rögzíti. Ez nem jelenti a felek közötti üzleti titok megsértését, ez okból az ADVERSIO Zrt-vel szemben semmilyen jogcímen igény nem támasztható. Egyéb esetekben az információk kiadásához a Megbízó írásbeli engedélye szükséges.

 1. IDEGEN REKLÁMOZÓ SZABÁLYOZÁSA

ADVERSIO  Zrt-nek jogában áll saját döntése szerint a Megbízón – vagy (pl. ha más nevében jár el)az általa a 2.1. pont szerint bejelentett reklámozó(ko)n – kívül a Hirdetésben megjelenő egyéb reklámozó(k) megjelenését visszautasítani vagy a megjelenésért felárat felszámolni, ha azt észleli, hogy a Megbízó hirdetésén a Megbízón, illetve az általa a 2.1. pont szerint bejelentett reklámozó(ko)n kívül olyan, a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint reklámozónak minősülő személy(ek) reklámja is található, akiket a Megbízó a Megrendelés visszaigazolását megelőzően nem jelentett be.

 Ha az Idegen reklámozó a Hirdetésből már technikai okokból nem törölhető, akkor az ADVERSIO  Zrt. jogosult saját döntése alapján a teljes Hirdetés megjelenését visszautasítani. Az ebből eredő károkért az ADVERSIO  Zrt. nem felel. A felár mértéke idegen reklámozónként az érintett kampány teljes nettó számlázott értékének maximum 30 % -ig terjedhet, melynek pontos mértékét – a maximum értéken belül – az ADVERSIO  Zrt. jogosult önállóan megállapítani. Az ADVERSIO  Zrt. vállalja, hogy azon esetekben nem számol fel felárat, amikor az Idegen reklámozó, az eredeti reklámozóval azonos szektorban (ágazatban) végzi tevékenységét. A felár kérdésében a főtevékenység szerinti tevékenységet kell vizsgálni.

Amennyiben csak a nézőképből derül ki, hogy a kampányban Idegen reklámozó is jelen van, akkor a felárat a kampány időszaka alatt kérheti az ADVERSIO  Zrt. Amennyiben a Megbízó a felárral együtt a Hirdetés kihelyezését nem kéri, akkor a jelen ÁSZF szerint kell eljárni. Abban az esetben, amennyiben kiderül, hogy a reklámot Településképi Listaáron lehet közzétenni, úgy a jelen ASZF kiegészítő rendelkezések szerint kell eljárni.

 1. FELELŐSSÉG SZABÁLYOZÁSA

ADVERSIO Zrt. felelőssége nem terjed ki arra, hogy azon objektumokra, amelyeken/amelyekben a megrendeléssel érintett digitális hirdető eszközei is találhatók és arra, hogy a hirdetési időszak alatt azok megszakítás nélkül üzemben (nyitva) legyenek. A bármilyen jellegű és bármiféle okból adódó átmeneti korlátozások vagy zavarok a jelen ASZF szerinti hirdetési megrendelést nem érintik. Azon esetekben, amikor az adott objektumot érintő – a megrendelés leadását követően keletkezett – zavar a a digitális Hirdetési eszközök felületeinek észlelhetőségét csökkenti, akkor az ADVERSIO Zrt. igyekszik a kijavítás érdekében eljárni. Amennyiben ez nem lehetséges az ADVERSIO Zrt. – választása szerint – felajánl új hirdetési felületet vagy arányos díjcsökkentést. Ezt meghaladó igények az ADVERSIO Zrt.val szemben nem támaszthatóak. A közlekedési forgalmi rend változása – különösen, de nem kizárólagosan: buszmegálló áthelyezése, lezárása, buszok útvonalának megváltoztatása, utak lezárása, forgalomelterelés – vagy fakivágás illetve ültetés esetén az ADVERSIO Zrt. nem felel az észlelhetőség esetleges csökkenéséért. Az ADVERSIO Zrt-nek kompenzációs kötelezettsége is csak annyiban keletkezik, hogy a Megrendelő cserefelületre való igényt jelenthet be, kompenzációs díj nem illeti meg.

A Megrendelő a Hirdetéskihelyzés illetve digitláis hirdetőeszköz felületének minőségére vonatkozó kifogásait (pl. pixelhibás Hirdetésmegjelenés, nem a megrendelt felületre történő kihelyezés) írásban (e-mailben vagy postai úton), a hibáról készült fotó melléklettel jelezheti az ADVERSIO Zrt. részére. Megrendelő a Hirdetéskihelyezés, felületminőségére vonatkozó kifogásait köteles az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb a Hirdetési időszak alatt, az előbbiekben meghatározott módon jelezni a ADVERSIO Zrt. részére. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő a teljesítést szerződésszerűnek ismeri el, későbbiekben kifogást nem emelhet. Amennyiben a Megrendelő kifogása megalapozott, az ADVERSIO Zrt. köteles a feltárt hibát 5 munkanapon belül kijavítani. A Megrendelő email útján leadott értesítéséből a munkanapokon 17.00 óráig beérkezett értesítést tekinti az adott napon feladott értesítésnek, az ezen időponton túl beérkezett értesítés az ezt követő napon feladott értesítésnek minősül. 

Az ADVERSIO Zrt. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint egyes más jogszabályok szerinti korlátozások, előírások figyelembe vételével végzi tevékenységét. Amennyiben az ADVERSIO Zrt. a Megrendelő kifejezett utasítása alapján, vagy a Megrendelő oldalán fennálló okból (ideértve különösen, de nem kizárólagosan azt is, ha a) nem jelzi a ADVERSIO Zrt-nek azt, hogy az érintett Hirdetés kapcsán a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/G.§ pontja alatti jogi személy vagy szerv b) a Hirdetésben be nem jelentett idegen reklámozó jelenik meg c) vagy a Hirdetés tartalma miatt) megsért bármiféle jogszabályi tiltást/előírást, és ezért jogerősen büntetést szabnak ki rá, a reklámozó és a Megrendelő a bírságot átvállalja és az ADVERSIO Zrt. minden ezzel kapcsolatos kárát és költségét megtéríti. Az ADVERSIO Zrt. nem köteles a bírságot megállapító hatósági/bírósági határozat ellen fellebbezést, vagy egyéb jogorvoslatot előterjeszteni. A jogorvoslat elmaradása nem ad alapot arra a Megbízónak, hogy a fenti kötelezettségét az ADVERSIO Zrt. felé ne teljesítse. 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 14.§-22.§ szerint az egyes áruk reklámozására és az azokkal összefüggésben történő szponzorálásra vonatkozó tilalmak és korlátozások betartásáért a reklámozó, megrendelő a Hirdetések tartalmát illetően, az ADVERSIO Zrt. azok törvény szerinti kihelyezését tekintve tartozik felelősséggel. 

A Hirdetés tartalmáért, minőségéért valamint minden egyéb a teljesítést befolyásoló tulajdonságáért, valamint a hatósági előírások betartásáért a Megrendelő visel felelősséget, az ADVERSIO Zrt-t e körben ellenőrzési kötelezettség nem terheli. A Hirdetések a ADVERSIO Zrt.-n kívülálló ok(ok) miatti sérüléseiért az ADVERSIO Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. 

Az ADVERSIO Zrt. fenntartja a jogot, hogy a megrendeléstől visszalép, ha annak elfogadásakor a Hirdetés tartalma, formája ismeretlen volt a számára, illetve az elfogadáskori tartalomtól, formától bármilyen módon, illetve mértékben eltér és az megítélése szerint vélelmezhetően ütközik a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex-szel, avagy bármely más irányadó hatályos magyar jogszabály rendelkezéseivel. Ilyen esetben a ADVERSIO Zrt. által előzetesen nem ismert, vagy az elfogadottól eltérő Hirdetések számára lefoglalt Hirdetési idősávok díját a Megbízónak maradéktalanul meg kell fizetnie. 

Hatósági Hirdetésletiltás esetén a Megrendelő köteles kifizetni a teljes hirdetési időszakra járó teljes hirdetési díjat és a letiltott Hirdetések eltávolításának esetleges többlet-költségeit. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, illetve a vonatkozó bármely egyéb jogszabálynak a reklám tartalmával való megsértése esetén Megrendelő az ADVERSIO Zrt. mindenféle bírságát, illetve egyéb költségeit, kötelezettségeit átvállalja. Amennyiben a törvénysértést a hatóság vélelmezi, illetve az ADVERSIO Zrt.t nyilatkozattételre hívja fel, úgy a Megbrendelő köteles késedelem nélkül minden olyan információt megadni az ADVERSIO Zrt. részére, amellyel védekezését, illetve nyilatkozatát az illetékes hatóság vagy a bíróság előtt megfelelően előterjesztheti. A jelen bekezdésben foglaltak elmulasztásából, illetve nem megfelelő teljesítéséből eredő minden felelősség és kötelezettség kizárólag a Megrendelőt terheli. 

Amennyiben a Megrendelő által már lefoglalt/megrendelt hirdetési felületet hatósági döntés alapján a jövőben használni nem lehet, akkor az ADVERSIO Zrt. jogosult a Megrendelővel előzetesen egyeztetve a Megrendelő hirdetését másik, hasonló színvonalú hirdetési felületen elhelyezni és a teljesítést ezen hirdetési felületen nyújtani. Tekintettel arra, hogy a kihelyezett tartalom esetleges módosítása szükséges lehet (pl. álló/fekvő tájolás), a Megrendelő köteles biztosítani az új reklámanyagot is. Az ADVERSIO Zrt. ez esetben felajánlja a még szabad felületeit a Megrendelő javára, aki ezen felületek közül jogosult választani. Az ADVERSIO Zrt.-t ez okból kártérítési felelősség nem terheli. A jelen bekezdésben foglaltak irányadóak a jogszabályi változások miatt bekövetkezett változásokra.

Az ADVERSIO Zrt. kizárja a felelősségét a jogszabályi módosításokból eredő, vagy amiatt szükséges, az ADVERSIO Zrt. és a Megrendelő jogviszonyát érintő módosulásért/lehetetlenülésért. Ezekért az ADVERSIO Zrt. semminemű felelősséget nem vállal. 

ADVERSIO Zrt. az általa szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét – a Ptk. 6:152 §-ban foglalt eseteket kivéve – a szerződésszegéssel érintett teljesítésrészre jutó jelen ASZF szerint fizetendő díj kétszeres mértékében korlátozza. 

 1. Jogszabályi változásokra vonatkozó

speciális rendelkezések

Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy a Megrendelő által – az ADVERSIO Zrt. ajánlata alapján – tett megrendelést követően, illetve az ADVERSIO Zrt. általi megrendelés visszaigazolását követően bármikor – akár a kampány időszaka alatt – olyan jogszabály kerülne elfogadásra, amely bármilyen időponttól megtiltja valamely reklámeszköznek a használatát, akkor az ajánlat/megrendelés/kihelyezés minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan csak a jogszerű használat utolsó napjáig terjedő időre szól. Valamely reklámeszköz betiltása nem jelenti a teljes ajánlat/megrendelés érvénytelenségét, csak azt, hogy az abban megjelölt teljesítési időszak utolsó napja az a nap, ameddig az adott reklámeszköz jogszerűen használható. Ez esetben a reklámszolgáltatási díj ez esetben az ADVERSIO Zrt.t időarányosan illeti meg. Amennyiben a kihirdetett jogszabály az abban megjelölt tiltás napja előtt hatályát veszti, vagy úgy módosul, hogy a reklámeszközök mégis jogszerűen – tovább – használhatóak maradnak, akkor a megrendelés/kampány teljesítési időszak utolsó napja az eredetileg megjelölt utolsó nap, vagy az a nap ameddig az adott reklámeszköz jogszerűen használható (amelyik nap előbb van). 

Amennyiben olyan jogszabály kerül elfogadásra, amely bármilyen időponttól megtiltja valamely reklámeszköznek a használatát, akkor a be nem tiltott reklámeszközökre vonatkozóan kiajánlott reklámszolgáltatási díjak csak az egyéb eszközök betiltásának első napjáig érvényesek, ezt követő időszakra az ADVERSIO Zrt. a be nem tiltott reklámeszközök díjait módosíthatja. Valamely reklámeszköz betiltása nem jelenti az ajánlat/megrendelés érvénytelenségét, vagy visszavonását, csak azt, hogy az abban megjelölt reklámszolgáltatási díj mértékét – ide nem értve azokat a díjakat, amelyeknek nagysága nem a kampányidőszak hosszától függnek (pl.: gyártási költség, stb.) – az ADVERSIO Zrt. jogosult egyoldalúan módosítani, 

Az ADVERSIO Zrt. nem köteles semminemű egyéb reklámeszközzel, reklámfelülettel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak már nem megfelelő reklámeszközök helyett teljesíteni. 

 1. VII.PÉNZÜGYI KÉRDÉSEK

A számla a megbízás visszaigazolása időpontjában érvényes tarifákat tartalmazza. A tarifaváltozások jogát az ADVERSIO Zrt. év közben is fenntartja, de arról minimum 2 hónappal a tarifaváltozás előtt, illetve már visszaigazolt megrendelt kampányok esetén a kampány kezdő időpontját megelőző 2 hónappal köteles a Megbízót írásban értesíteni. Éves lekötés esetén az új kategóriáról értesíteni kell a Megbízót, aki saját döntése szerint vagy elfogadja az új árat, vagy az előzővel megegyező árkategóriájú felületet választhat. A jogszabályi változások miatt indokolt árváltoztatási jogosultság feltételeit az ÁSZF tartalmazza.

Az ADVERSIO Zrt. jogosult a számláját a hirdetési időszak 5. napján benyújtani, a Megbízó köteles azt 8 naptári napon belül – ha a szerződés, vagy megrendelés másképp nem rendelkezik – kiegyenlíteni. A Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ADVERSIO Zrt. a számlákat elektronikus számlázás keretében is kiállíthatja. A Megbízó köteles legkésőbb a megrendelés leadásakor minden esetben megjelölni, hogy az adott megrendelés vonatkozásában az elektronikus számla megküldését mely email elérhetőségre kéri (annak elérhetetlensége esetére alternatív email címet is meg kell adnia).

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a számla befogadásának ellenőrzése a számlaküldő és számlatartalom valódiságát illetően az ADVERSIO Zrt. feladata.

A Megbízó köteles az elektronikus számlák jogszabályok szerinti megfelelő tárolását biztosítani.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy az elektronikus számla kézbesítése során, az ADVERSIO Zrt. részéről munkanapokon 17:00-ig elküldött leveleket (elektronikus számlákat) még aznap, az ezt követően elküldött leveleket (elektronikus számlákat) a következő munkanap 9:00 órájában kell kézbesítettnek tekinteni, függetlenül attól, hogy az olvasási/kézbesítési visszaigazolás mikor, vagy egyáltalán nem érkezik. Azt, hogy a levél (elektronikus számla) elküldésének időpontjához képest az a Megbízónak fel nem róható okból nem, vagy később érkezett meg a Megbízóhoz, a Megbízónak kell bizonyítania.

A teljesítés elismertnek minősül, ha a Megbízó a kifogásolt teljesítést a hirdetési időszak (kampányidőszak) utolsó napjától számított 3 (három) munkanapos jogvesztő határidőn belül kifogását írásban nem juttatja el az ADVERSIO Zrt-hez. A teljesítéssel kapcsolatos kifogást a Megbízó a jogvesztő határidőn túl – a bizonyítások ellehetetlenülése miatt – jogszerűen nem terjeszthet elő.

Megbízó külön kérésére, külön díj ellenében az ADVERSIO Zrt. az érintett hirdetések futásáról megjelenési számokat is tartalmazó riportot készít, illetve külön írásos igazolást is ad a teljesítéséről, de ez a kifogásolási határidőt nem érinti.

A megbízási díj azon a napon tekintendő teljesítettnek, amelyiken az hiánytalanul a ADVERSIO Zrt. bankszámláján jóváíródik. Fizetési késedelem esetén az ADVERSIO Zrt. jogosult felszámítani a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű kamatot, behajtási költségátalányt és egyéb végrehajtási, nemperes, pereseljárási költséget. A behajtási költségátalány minden kiállított, de határidőben meg nem fizetett (rész)számla után jár az ADVERSIO Zrt. részére. A behajtási költségátalány megfizetése nem mentesíti a Megrendelőt a késedelmi kamatfizetési kötelezettség alól és fordítva.

A Megbízó helyett harmadik személy kizárólag az ADVERSIO Zrt. előzetes jóváhagyásával jogosult teljesíteni.

Az írásos megrendelés lemondása esetén az ADVERSIO Zrt. lemondási díjat jogosult számlázni. A megrendelés lemondása esetén a lemondási díjak mértéke a következőképpen alakul: 

A megbízás lemondásának időpontja / Lemondási díj

a hirdetési időszak első napja előtt a lemondott felület(ek) hirdetési díjának

• 12 héten belül 10%-a

• 8 héten belül 15%-a

• 6 héten belül 20%-a

 • 4 héten belül 40%-a

• 3 héten belül 60%-a

• 2 héten belül 80%-a

• Kampányindulást követően 100%-a

A táblázatban szereplő lemondási díjak a megrendelt kampányidőszak egészére vonatkoznak. A lemondási díjon felül a Megbízó köteles a lemondással az ADVERSIO Zrt. oldalán felmerülő egyéb, igazolt költségeket, melyet a hirdetési díj a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint nem foglal magában is megtéríteni.

A megrendelés lemondását (sztornírozást) írásban (ajánlott levélben, vagy e-mailben) kell közölni. Ennek hatályosulása az ADVERSIO Zrt. általi kézhezvétel időpontja.

A Megbízó email útján leadott lemondásából a munkanapokon 17.00 óráig beérkezett lemondást tekinti az adott napon feladott sztornírozásnak, az ezen időponton túl beérkezett lemondás az azt követő munkanapon feladott sztornírozásnak minősül.

Amennyiben a Megbízó 30 napot meghaladóan, legalább 500.000.- Ft összegben fizetési késedelembe esik, akkor az ADVERSIO Zrt. jogosult (de nem köteles) úgy nyilatkozni, hogy a Megbízó a keretszerződésén alapuló jövőbeli megrendeléseit csak előrefizetéssel jogosult megtenni, függetlenül attól, hogy a keretszerződésében, egyéb szerződésében más fizetési határidő került kikötésre. ADVERSIO Zrt. emellett fenntartja magának a jogot, hogy fentiektől eltérően egyes partnerekre vonatkozóan előrefizetést kössön ki – az ajánlatában, a megrendelés visszaigazolásában, a szerződésben – az ügyfél fizetőképességének – a vevőminősítésnek – függvényében a jelen ASZFben foglaltak szerint.

Amennyiben a Megbízó 30 napot meghaladóan, legalább 500.000.- Ft összegben fizetési késedelembe esik, akkor az ADVERSIO Zrt. jogosult (de nem köteles) a Megbízó felé folyamatban lévő teljesítéseit – függetlenül attól, hogy a teljesítési kötelezettség és a fizetési késedelem ugyanazon, vagy más szerződés alapján áll fenn – felfüggeszteni a Megbízó teljes esedékes fizetési kötelezettségének kiegyenlítéséig. Felfüggesztést követő számlakiegyenlítés esetén az ADVERSIO Zrt. 3 (három) munkanapon belül teljesíti a hirdetéskihelyezést, feltéve, hogy a hirdetés rendelkezésre áll. Amennyiben a felfüggesztéssel érintett hirdetési felületek a felfüggesztés miatt nem szabadok, akkor a Megbízó köteles a megmaradó felületek közül másik felületeket kiválasztani. Az ADVERSIO Zrt. a felfüggesztésből eredő semminemű kárért nem felel.

 1. VIII.REKLÁMADÓ, HELYI ADÓ ÁTHÁRÍTÁSA

Az ADVERSIO Zrt. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény szerint a reklámadó bevallási és a reklámadó megfizetési kötelezettségének a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz, ugyanakkor az ADVERSIO Zrt. jogosult a reklámadó mindenkori összegét – amely jelenleg a reklámszolgáltatás díjának (adóalap) 7,5%-a-, mint a reklámadóra tekintettel felmerülő költséget a Megbízóra továbbhárítani.

A 2016. évi CLXXXII. törvénnyel módosított a helyi adókról szóló 1990. C. törvény szerint a helyi önkormányzatok lehetőséget kapnak arra, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozók használata után helyi adót vessenek ki.

Erre is tekintettel, amennyiben olyan jogszabály – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a helyi adóról szóló önkormányzati rendeleteket – kerül elfogadásra, mely bármilyen időponttól kezdődően bármely hirdetési felülettel vagy reklámeszközzel kapcsolatban az ADVERSIO Zrt. oldalán költség-, adó-, vagy más díjfizetési kötelezettséget – különösen, de nem kizárólagosan helyi adó fizetési kötelezettséget – keletkeztet, akkor az ADVERSIO Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a reklámszolgáltatási díjat a felmerült költségekkel, díjakkal, illetve adókkal arányos mértékben egyoldalúan módosítsa, az alábbi eljárásrend szerint:

– a kiadott, de még megrendeléssel nem rendelkező ajánlatot a megrendelésig bármikor módosíthatja az ADVERSIO Zrt. a fentiek szerint. Ez esetben ez új ajánlatnak minősül, a feleknek úgy kell eljárniuk, mint egy új ajánlat esetén. A fenti tájékoztatást követően leadott megrendelés a megemelt reklámszolgáltatási díj elfogadását jelenti.

– a már megrendelt, de még nem visszaigazolt ajánlatok esetén az ADVERSIO Zrt. jogosult visszaigazolás helyett új ajánlatot küldeni. Ez esetben ez új ajánlatnak minősül, a feleknek úgy kell eljárniuk, mint egy új ajánlat esetén. Ezen tájékoztatást követően leadott megrendelés a megemelt reklámszolgáltatási díj elfogadását jelenti.

– a már megrendelt és visszaigazolt ajánlatok esetén az ADVERSIO Zrt. akkor jogosult új árakat megadni, ha az érintett kampány kezdő időpontjáig legalább 30 (harminc) nap van hátra. A megemelt reklámszolgáltatási díj mértékéről az ADVERSIO Zrt. tájékoztatja a Megbízót, aki a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül jogosult akként nyilatkozni, hogy a már megrendelt egyes reklámeszközök tekintetében a vonatkozó megrendeléstől eláll.

 1. LISTAÁR MIATT MÓDOSULÓ DÍJAK

Abban az esetben, ha a megrendelés nem a Településképi Listaár alapján jött létre, azonban mégis kiderül, hogy a reklámfelület(ek) értékesítése bármilyen okból kizárólag Településképi Listaáron történhet, úgy Reklámozó tudomásul veszi, hogy

a) a kihelyezés megkezdése előtt az ÁSZF, illetve – amennyiben az az ÁSZF-hez képest eltérő rendelkezéseket tartalmaz – az ADVERSIO Zrt-vel az érintett megrendelés kapcsán létrejött jogviszonyában szabályozottak szerint (akár részben, akár egészben) lemondhatja az érintett megrendelést. Lemondás hiányában, illetve részbeni lemondás esetén a le nem mondott reklámok vonatkozásában a hirdetési díj automatikusan, minden külön jognyilatkozat nélkül az adott reklámra/plakátra vonatkozó Településképi Listaárnak megfelelően megemelkedik. A Megbízó tudomásul veszi, hogy lemondás hiányában – illetve a le nem mondott reklámok vonatkozásában – az ADVERSIO Zrt. tehát a Településképi Listaáron történő értékesítés szabályainak megfelelően megemelkedett díjon fogja teljesíteni a megrendelést.

b) amennyiben a kihelyezés már megkezdődött, de az adott kampány még nem fejeződött be, úgy a Megbízó erre vonatkozó írásbeli igénye esetén az ADVERSIO Zrt. intézkedik az érintett reklámok eltávolítása iránt. Ebben az esetben a kihelyezéssel érintett időszakra vonatkozó hirdetési díj automatikusan, minden külön jognyilatkozat nélkül az adott reklámra vonatkozó Településképi Listaárnak megfelelően megemelkedik (azaz, ezen időszakra a Településképi Listaáron történő értékesítés szabályainak megfelelően megemelkedett díj jár az ADVERSIO Zrt. részére). A kihelyezéssel nem érintett – azaz az érintett reklámok tényleges eltávolítását követő – időszakra pedig a vonatkozó megrendelésben szereplő hirdetési díjat kell – az eltávolítástól függetlenül – változatlanul megfizetnie a Megbízónak.

c) amennyiben a hirdetési időszak már véget ért, úgy a hirdetési díj minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan az adott reklámra/plakátra vonatkozó Településképi Listaárnak megfelelően megemelkedik (azaz, ebben az esetben a teljes hirdetési időszakra a Településképi Listaáron történő értékesítés szabályainak megfelelően megemelkedett díj jár az ADVERSIO Zrt. részére).

A fentiek szerint automatikusan megemelkedett díjakat (különbözetet) a Megbízó – az ADVERSIO Zrt. erre vonatkozó felszólítását követő 8 napon belül – köteles abban az esetben is megtéríteni az ADVERSIO Zrt-nek, ha a vonatkozó megrendelésre megadott díjat egyébként már megfizette (az elektronikus számlázásnál rögzített kézbesítési vélelem ezen számlákra, felszólításokra is megfelelően alkalmazandó). Minden olyan esetben, amikor kiderül, hogy az értékesítésre a Településképi Listaár alkalmazása kötelező, a Megbízó köteles a Településképi Tv., valamint a Rendeletben foglalt (bejelentési) kötelezettségeinek haladéktalanul eleget tenni.

 1. MHFÉ-RE ÉS REKLÁMKÖZVETÍTŐKRE 

VONATOKZÓ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

Mindazon esetekben, mikor a Megbízó MHFÉ minőségben jár el, a reklám közzétételére vonatkozó jogviszony egyrészt az ADVERSIO Zrt. és a Megbízó, másrészt a Megbízó és a reklámozó/reklámközvetítő között jön létre. Ezen esetekben az MHFÉ-ként eljáró Megbízó a reklámozó/reklámközvetítő által megrendelt szolgáltatásokat a jelen ÁSZF rendelkezései szerint továbbíthatja az ADVERSIO Zrt. részére, azzal, hogy az ADVERSIO Zrt. megrendelés visszaigazolása esetén (az alapján) a reklámozókkal/reklámközvetítőkkel a reklám közzétételére vonatkozó szerződést az MHFÉ minőségben eljáró Megbízó saját nevében köti meg. Az ADVERSIO Zrt. ilyen esetekben a szolgáltatások igénybevételének ellenértékéről szóló számláját az MHFÉ felé bocsájtja ki, aki azt a reklámozók/reklámközvetítők felé közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza. Az MHFÉ a továbbszámlázás során köteles az összes árengedményt a számlán feltűntetni és azt a reklámozók/reklámközvetítők felé továbbadni. (Ha az MHFÉ reklámközvetítővel köt szerződést, akkor köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a reklámközvetítő az árengedményt köteles továbbadni reklámozó részére.)

Az MHFÉ/reklámközvetítő minőségben eljáró Megbízóval szerződéses kapcsolatban álló reklámozó/reklámközvetítő – ha az ADVERSIO Zrt. és a Megbízó közötti szerződés eltérően nem rendelkezik – kizárólag az ÁSZF rendelkezései szerint veheti igénybe a hirdetési szolgáltatásokat. Az ÁSZF szerinti feltételekről a Megbízó köteles szerződéses partnerét tájékoztatni, és az abban foglalt feltételeket velük elfogadtatni.

 1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Az Átalános Szerződési Feltételek módosítására csak a jelen fejezetben foglalt rendelkezések alapján kerülhet sor. 

Az ADVERSIO Zrt. az Általános Szerződési Feltételeket csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:

– jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy

– az ADVERSIO Zrt. körülményeiben bekövetkezett változás indokolja.

A) Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról – a lenti kivétel figyelembe vételével – az ADVERSIO Zrt. a hatálybalépést megelőzően köteles legalább 30 nappal a Megbízót értesíteni, a Megbízót megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a Megbízó írásban, a megfelelő indokolással ellátva jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napos jogvesztő határidőn belül, a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a módosítás a méltányolható gazdasági érdekeit olyan mértékben sérti, hogy a későbbiekben nem áll érdekében a szerződés fenntartása.

B) Minden olyan változtatás esetén, amelyet jogszabályváltozás, vagy új jogszabály megjelenése miatt tart az ADVERSIO Zrt. indokoltnak, az ADVERSIO Zrt. értesítésében megjelölt időpontban életbe lép, azzal, hogy az ADVERSIO Zrt. a hatályba lépést megelőző legalább 8 nappal köteles a Megbízót értesíteni, a Megbízót megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a Megbízó írásban, a megfelelő indokolással ellátva jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 napos jogvesztő határidőn belül, a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a módosítás a méltányolható gazdasági érdekeit olyan mértékben sérti, hogy a későbbiekben nem áll érdekében a szerződés fenntartása. A jelen bekezdésben foglaltak értelemszerűen azon esetekre alkalmazandóak, mikor a módosult/újonnan megjelent jogszabályi előírások/követelmények miatt ugyan az ADVERSIO Zrt. szükségesnek tartja egyes módosítások bevezetését, de a módosítás nem a vonatkozó jogszabály által előírt követelmény (utóbbiak értelemszerűen az ÁSZF külön módosítása nélkül is a felek közötti jogviszony részévé válnak)

A nyilatkozattétel elmulasztása a módosítások elfogadásának minősül.

Jelen pont nem vonatkozik a tarifamódosításokra. A tarifamódosítások esetén a jelen ASZFben foglaltak szerint kell eljárni.

 1. XII.VITARENDEZÉS

A Megbízó a szerződésből eredő jogait bíróság előtt is érvényesítheti. Jogvita esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre a felek kikötik a Budapest II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Komárom-Esztergom Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A kizárólagossági kikötések nem alkalmazandók abban az esetben, ha a Pp. általános illetékességi szabályai szerint a Budapest közigazgatási területén fekvő bármelyik bíróság előtt indulna.

 1. XIII.A MEGBÍZÓ MINŐSÍTÉSE

Megbízó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az az ADVERSIO Zrt. által alkalmazott és általa kijelölt külső vevőminősítő cég és/vagy az az ADVERSIO Zrt. belső hitelminősítője a Megbízóval történő kereskedelmi kapcsolat létesítését megelőzően, illetve az üzleti kapcsolat alatt folyamatosan a Megbízót hitelképesség tekintetében vizsgálja és minősítse.

A külső vevőminősítő cég és/vagy az ADVERSIO Zrt. belső hitelminősítője a Megbízóról véleményt készít, melyet az ADVERSIO Zrt. szabadon mérlegelve az üzleti döntései meghozatalához, így különösen, de nem kizárólagosan a Megbízó részére alkalmazott fizetési mód/fizetési határidők meghatározása, üzleti biztosítékok igénylése, illetve ajánlat kiadása/megrendelés elfogadása (visszaigazolása) során, szabadon mérlegelve felhasználhat. Az ADVERSIO Zrt. a vevőminősítés eredményét szabadon mérlegelheti, az ADVERSIO Zrt-re annak megállapításai nem kötelezőek. Az ADVERSIO Zrt-t nem terheli semminemű felelősség az okból, hogy a vevőminősítés eredményét szabadon mérlegelve hozza meg üzleti döntéseit.

Az ADVERSIO Zrt. a vevőminősítésnek megfelelően különösen, de nem kizárólagosan az

alábbi üzleti döntéseket hozhatja:

– megtagadja az ajánlat kiadását, vagy a megrendelés visszaigazolását

– előrefizetést kérhet

– egyéb – a kifizetést biztosító – fizetési módot igényelhet

– biztosíték adását igényelheti.

A külső vevőminősítő cég és/vagy az ADVERSIO Zrt. belső hitelminősítője igénybe vételére az ADVERSIO Zrt. az üzleti kapcsolat létesítését követően is bármikor jogosult.

A Megbízó kijelenti, hogy a megrendelése leadásával az ADVERSIO Zrt. által alkalmazott vevőminősítési rendszer szabályait kifejezetten elfogadja. A Megbízó elfogadja, hogy az ADVERSIO Zrt. a vevőminősítés adatai alapján üzleti döntéseket hozhat, melyek a fizetés módjára, a fizetés határidejére, különböző biztosítékok adására, ajánlatok kiadására stb.. is vonatkozhatnak.

A Megbízó köteles az ADVERSIO Zrt. által meghatározott és alkalmazott külső vevőminősítő céggel és/vagy az ADVERSIO Zrt. belső hitelminősítőjével együttműködni, így különösen, de nem kizárólagosan a szükséges információkat, adatokat a vevőminősítő cég és/vagy az ADVERSIO Zrt. belső hitelminősítője rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a Megbízó a vevőminősítés során nem működik együtt a vevőminősítő céggel és/vagy az ADVERSIO Zrt-vel, akkor tudomásul veszi, hogy a vevőminősítést csak a rendelkezésre álló adatok alapján készíthetik el, illetve az üzleti döntés meghozatala során az együttműködés hiányát figyelembe vehetik. Amennyiben a Megbízó az adatátadás során jelzi, hogy az átadott adatokban üzleti titok is szerepel, akkor az ADVERSIO Zrt. köteles azokat az adatokat üzleti titokként kezelni, azt csak a vevőminősítés keretében jogosult felhasználni.

 1. XIV.TITOKTARTÁS

A Megbízó tudomásul veszi, hogy köteles az ADVERSIO Zrt-vel fennálló jogviszonya, illetve az ajánlatkérés- adás során átadott, illetve bármilyen módon tudomására jutott minden adatot, információt (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a közöttük létrejött szerződés tartalmát, az ADVERSIO Zrt. ajánlatát, árakat stb.) – ennek külön jelölése nélkül is – bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Ezen kötelezettség a Megbízót időbeli korlátozás nélkül terheli.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy

– a fenti bizalmas információkat, adatokat kizárólag az ADVERSIO Zrt-vel fennálló jogviszonya teljesítése érdekében, e körben is az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben használhatja fel,

– azokat sem részben, sem egészben nem hozza nyilvánosságra/teszi nyilvánossá, illetve

– teszi jogosulatlanul harmadik személyek számára hozzáférhetővé.

Nem jelenti az üzleti titok sérelmét az, ha az adatok, információk átadása jogszabály által előírt kötelezettség, vagy az hatósági/bírósági jogerős határozaton alapul. Az adatok, információk átadására azonban ezekben az esetekben is kizárólag a jogszabályi előírásnak/jogerős hatósági, bírósági felhívásnak való megfelelés érdekében, az ehhez feltétlenül szükséges mértékben kerülhet sor. Jogszabályi/jogerős hatósági, bírósági előírás alapján történő adat/információ átadást megelőzően – amennyiben ennek lehetőségét a vonatkozó jogszabály, illetve hatósági/bírósági felhívás nem zárja ki – haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megbízónak az ADVERSIO Zrt-t (megjelölve azt, hogy kinek, milyen jogszabályi előírás alapján és milyen adatokat kell átadnia).

Abban az esetben, ha a Megbízó megsérti a fenti rendelkezéseket – ideértve különösen, de nem kizárólagosan azt az esetet, ha valamely információt, adatot (így pl. a szerződésben szereplő adatot, vagy akár magát a szerződést) erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség hiányában tesz megismerhetővé -, úgy az ADVERSIO Zrt. mérlegelésétől és döntésétől függően 1.000.000,- Ft-tól (azaz egymillió forinttól) 10.000.000.,- Ft-ig (azaz tízmillió forintig) terjedő mértékű kötbér fizetésére köteles az ADVERSIO Zrt. felé. A kötbér az ADVERSIO Zrt. erre vonatkozó felszólításának kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül esedékes.

 

 1. FELÜGYELETI SZERV 

A felügyeleti szervek megjelölését, elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 1. XVI.AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE

Az ADVERSIO Zrt. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket a székhelyén mindenki számára megtekinthetően közzéteszi és arról vagy annak a Megbízó által megjelölt egyes részeiről kérésre másolatot készít. Az ADVERSIO Zrt. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket az internetes honlapján mindenki számára megtekinthetően közzéteszi.

 1. XVII.VEGYES RENDELKEZÉSEK

A megrendelés, az ajánlat és azok visszaigazolása írásban történhet, melyet eljuttathatnak egymásnak postai úton, vagy e-mail-ben (pdf formátumban). Mindhárom esetben a jognyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati formában – cégek esetén cégszerűen aláírva, magánszemélyek esetén aláírva és két tanúval az aláírás valódiságát igazolva, vagy az irányadó jogszabályokban rögzített egyéb módon – kell elkészíteni és az ADVERSIO Zrt. részére eljuttatni.

Az ADVERSIO Zrt. tájékoztatja a feleket, hogy rendes üzleti nyitvatartása munkanapokon 9.00- tól 17.00-ig tart. Az ADVERSIO Zrt. részére küldött email átvételi időpontjaként – hatályosulás időpontjaként – csak akkor tekintik a megérkezés időpontját, ha az a rendes üzleti nyitvatartás alatt megérkezik hiánytalanul az ADVERSIO Zrt. részére. A rendes üzleti nyitvatartás időpontján kívül megérkezett e-mail-ek esetén úgy tekintik, hogy azt a címzett csak a következő munkanap 09.00 órakor vette kézhez. E-mail esetén, ha az olvasási visszaigazolás időpontja ennél későbbi időpont, akkor az olvasási visszaigazolás időpontja számít az átvétel időpontjának.

Az ADVERSIO Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a jognyilatkozat a feladás ellenére nem, vagy hiányosan érkezik meg a részére.

Ezt meghaladóan a felek közötti jogviszonyt, szerződést érintő értesítéseket kizárólag írásban, postai úton megküldve juttathatják el egymáshoz.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelen, az a többi rendelkezés érvényét nem érinti.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. (2013. évi V. törvény) és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Budapest, 2019. április 1. napja

Nánássy Viktor

vezérigazgató

ADVERSIO Zrt.

A Megbízó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et a szerződéskötést megelőzően megismerte, a Megbízott a figyelmet külön felhívta a felelősség, nyilatkozattételek, árazás, számlázás, adózás kérdéseire, mely alapján és szerint a jelen ASZFben foglaltakat teljes mértékben megértette és megtámadási jogáról lemondva, visszavonhatatlanul elfogadja.

Mellékletek:

 1. Felügyeleti szervek elérhetőségei
 2. Településképi nyilatkozatok
 3. E_számlanyilatkozat
 4. Adatkezelési tájékoztató

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Felügyeleti szervek elérhetőségei: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

1051 Budapest, Nádor u. 28. 1363 Pf.:17
Tel.: +36/1 354-4800 

Budapest Főváros Kormányhivatal 

II. Kerületi Hivatal
1024 Budapest, Margit krt. 47-49. Tel.: +36/1 896-2448 

Budapest Főváros Kormányhivatal 

V. Kerületi Hivatal
1051 Budapest, József nádor tér 10. 1369 Budapest, Pf.: 284
Tel.: +36/1 795-9652 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Fogyasztóvédelemért felelős miniszter 1011 Budapest, Vám u. 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50 Központi Postafiók: 1440 Budapest, Pf.: 1 

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 

1132 Budapest, Váci út 48/C-D 1438 Budapest, Pf.: 511
Tel.: +36/1 412-5400 

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal
1024 Budapest, Mechwart liget 1. 1277 Budapest 23. Pf.: 21.
Tel.: +36/1-346-5400 

Fogyasztói panaszokkal kapcsolatban elsősorban a fogyasztó lakóhelye szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak, melyek elérhetősége az alábbi linken érhető el: 

http://jarasinfo.gov.hu/ 

Felhívjuk figyelmüket, hogy egyes fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyekben a lakóhely szerint illetékességgel rendelkező megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el. Arról, hogy az egyes fogyasztóvédelmi feladatok mely szerv hatáskörébe tartoznak az alábbi linken elérhető, a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016 (XII. 2. ) számú Kormányrendeletből tájékozódhatnak. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600387.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00 000001.TXT